Đại học Quốc gia TP.HCM

Chỉ bằng việc viết luận liệu có vào được đại học hay không?

 Nhiều ý kiến cho rằng, Đại học quốc gia TP HCM thay đổi mạnh tư duy tuyển sinh, thông qua bài luận, thư giới thiệu