hải đảo

SGK nên thêm một chương về chiến tranh bảo vệ biên giới và biển đảo

 GS Vũ Dương Ninh, đồng chủ biên cuốn Lịch sử lớp 12, cho rằng, cần đưa cuộc chiến bảo vệ biên cương của Tổ quốc