tiến anh

Ngữ điệu và tốc độ nói trong tiếng anh đúng như người nước ngoài

  Ngữ Điệu. Nhiều người ở nhiều nước khác nhau có ngữ điệu không đúng vì giáo viên của họ  cũng có ngữ điệu không